OFERTA

W ramach prowadzonej działalności kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Dostosowując się do potrzeb klientów kancelaria oferuje stałą obsługę prawną lub indywidualną pomoc przy konkretnej sprawie.

Kancelaria zapewnia rzeczowe i indywidualne podejście od każdej sprawy
z osobna z każdorazowym wnikliwym rozpoznaniem specyfiki danej sprawy. Wszelkie informacje, dane i dokumenty powierzone adwokatowi objęte są tajemnicą adwokacką.

Adwokat Beata Sprengel oferuje usługi prawne z zakresu sporządzania pism, umów, opinii prawnych, zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i ścigania obejmujące m. in.:

– prawo rodzinne ( rozwody, separacje, unieważnienia małżeństwa, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, alimenty, kontakty, władza rodzicielska, ustalenie miejsca pobytu dziecka, sposoby korzystania ze wspólnego mieszkania, sprawy dot. macierzyństwa i ojcostwa, podział majątku wspólnego itp.)

– prawo cywilne ( prawo spadkowe, roszczenia wynikające z umów, dochodzenie odszkodowań, prawo rzeczowe, zniesienie współwłasności, postępowanie egzekucyjne, sprawy wspólnotowe, prawo pracy itp.)

– prawo karne ( obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, postępowania dyscyplinarne );

– prawo handlowe i gospodarcze ( bieżąca obsługa prawna, sprawy rejestrowe, postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, projektowanie umów itp.)

– prawo administracyjne ( odwołania od orzeczeń organów publicznych – ZUS, MOPS, DPS, pozwolenia, licencje, koncesje, itp.)